سبد خرید شما خالی است.

اورینگ آلمانی استاندارد AS568

0.24 $80.45 $

شناسه محصول: AS568 دسته: ,

Oring MaterialShoreInner DiameterThicknessقیمتمقدارافزودن به سبد خریدموجودی
وایتون75145.426.9914.13 $
تمام شده
وایتون75148.596.9915.03 $
تمام شده
وایتون75151.776.9915.27 $
تمام شده
وایتون75158.126.9915.75 $
تمام شده
وایتون75164.476.9916.24 $
تمام شده
وایتون75170.826.9916.85 $
تمام شده
وایتون75177.176.9918.10 $
تمام شده
وایتون75183.526.9918.79 $
تمام شده
وایتون75189.876.9919.52 $
تمام شده
وایتون75196.226.9920.13 $
تمام شده
وایتون75202.576.9920.98 $
تمام شده
وایتون75215.276.9921.87 $
تمام شده
وایتون227.976.9922.03 $
تمام شده
وایتون240.676.9922.92 $
تمام شده
وایتون253.376.9925.88 $
تمام شده
وایتون75266.076.9930.42 $
تمام شده
وایتون75278.776.9931.43 $
تمام شده
وایتون75291.476.9933.25 $
تمام شده
وایتون75304.176.9929.66 $
تمام شده
وایتون75316.876.9931.03 $
تمام شده
وایتون75329.576.9932.05 $
تمام شده
وایتون75342.276.9932.71 $
تمام شده
وایتون75354.976.9933.70 $
تمام شده
وایتون367.676.9934.75 $
تمام شده
وایتون380.376.9936.26 $
تمام شده
وایتون393.076.9938.43 $
تمام شده
وایتون405.266.9939.49 $
تمام شده
وایتون417.966.9940.89 $
تمام شده
وایتون430.666.9942.12 $
تمام شده
وایتون443.366.9944.79 $
تمام شده
وایتون75456.066.9945.91 $
تمام شده
وایتون468.766.9947.56 $
تمام شده
وایتون481.466.9949.35 $
تمام شده
وایتون494.166.9951.49 $
تمام شده
وایتون506.866.9953.63 $
تمام شده
وایتون557.666.9963.29 $
تمام شده
وایتون582.686.9967.57 $
تمام شده
وایتون608.086.9971.88 $
تمام شده
وایتون633.486.9976.17 $
تمام شده
وایتون658.886.9980.45 $
تمام شده
وایتون132.725.338.90 $
تمام شده
وایتون135.895.339.12 $
تمام شده
وایتون139.075.339.42 $
تمام شده
وایتون142.245.339.68 $
تمام شده
وایتون75145.425.339.85 $
تمام شده
وایتون75148.595.3310.02 $
تمام شده
وایتون151.775.3310.45 $
تمام شده
وایتون158.125.3310.67 $
تمام شده
وایتون164.475.3311.28 $
تمام شده
وایتون170.825.3311.66 $
تمام شده
وایتون177.175.3312.70 $
تمام شده
وایتون183.525.3312.74 $
تمام شده
وایتون189.875.3313.09 $
تمام شده
وایتون196.225.3313.48 $
تمام شده
وایتون202.575.3314.08 $
تمام شده
وایتون208.925.3313.49 $
تمام شده
وایتون215.275.3313.61 $
تمام شده
وایتون221.625.3314.05 $
تمام شده
وایتون227.975.3314.38 $
تمام شده
وایتون75234.325.3314.74 $
تمام شده
وایتون75240.675.3315.03 $
تمام شده
وایتون75247.025.3315.23 $
تمام شده
وایتون75253.375.3317.78 $
تمام شده
وایتون75266.075.3318.47 $
تمام شده
وایتون75278.775.3319.04 $
تمام شده
وایتون75291.475.3319.60 $
تمام شده
وایتون304.175.3320.21 $
تمام شده
وایتون329.575.3322.72 $
تمام شده
وایتون354.975.3326.37 $
تمام شده
وایتون380.375.3327.54 $
تمام شده
وایتون405.265.3327.95 $
تمام شده
وایتون430.665.3329.04 $
تمام شده
وایتون456.065.3330.01 $
تمام شده
وایتون481.415.3330.62 $
تمام شده
وایتون75506.815.3331.89 $
تمام شده
وایتون75532.215.3334.08 $
تمام شده
وایتون75557.615.3338.26 $
تمام شده
وایتون75582.685.3342.79 $
تمام شده
وایتون75608.085.3349.56 $
تمام شده
وایتون75633.485.3352.44 $
تمام شده
وایتون75658.885.3355.70 $
تمام شده
وایتون75113.676.9911.66 $
تمام شده
وایتون75116.846.9912.18 $
تمام شده
وایتون75120.026.9912.70 $
تمام شده
وایتون75123.196.9912.74 $
تمام شده
وایتون75126.376.9913.22 $
تمام شده
وایتون75129.546.9913.56 $
تمام شده
وایتون75132.726.9913.87 $
تمام شده
وایتون135.896.9914.00 $
تمام شده
وایتون75139.076.9913.77 $
تمام شده
وایتون142.246.9913.89 $
تمام شده
وایتون355.193.5313.57 $
تمام شده
وایتون380.593.5314.54 $
تمام شده
وایتون405.263.5315.31 $
تمام شده
وایتون430.663.5316.65 $
تمام شده
وایتون456.063.5316.97 $
تمام شده
وایتون10.465.331.31 $
تمام شده
وایتون12.075.331.43 $
تمام شده
وایتون13.645.331.54 $
تمام شده
وایتون15.245.331.72 $
تمام شده
وایتون16.815.331.90 $
تمام شده
وایتون18.425.331.96 $
تمام شده
وایتون19.995.332.08 $
تمام شده
وایتون21.595.332.32 $
تمام شده
وایتون23.165.332.38 $
تمام شده
وایتون24.775.332.32 $
تمام شده
وایتون26.345.332.43 $
تمام شده
وایتون27.945.332.54 $
تمام شده
وایتون29.515.332.59 $
تمام شده
وایتون31.125.332.70 $
تمام شده
وایتون32.695.332.81 $
تمام شده
وایتون34.295.333.08 $
تمام شده
وایتون37.475.333.24 $
تمام شده
وایتون40.645.333.29 $
تمام شده
وایتون43.825.333.35 $
تمام شده
وایتون46.995.333.62 $
تمام شده
وایتون50.175.333.94 $
تمام شده
وایتون53.345.334.05 $
تمام شده
وایتون56.525.334.27 $
تمام شده
وایتون59.695.334.36 $
تمام شده
وایتون62.875.334.62 $
تمام شده
وایتون66.045.334.72 $
تمام شده
وایتون69.225.335.13 $
تمام شده
وایتون72.395.335.44 $
تمام شده
وایتون75.575.335.54 $
تمام شده
وایتون78.745.335.75 $
تمام شده
وایتون81.925.335.95 $
تمام شده
وایتون85.095.335.78 $
تمام شده
وایتون88.275.335.92 $
تمام شده
وایتون91.445.336.20 $
تمام شده
وایتون94.625.336.47 $
تمام شده
وایتون97.795.336.56 $
تمام شده
وایتون100.975.336.75 $
تمام شده
وایتون104.145.336.89 $
تمام شده
وایتون107.325.337.11 $
تمام شده
وایتون110.495.337.30 $
تمام شده
وایتون113.675.337.67 $
تمام شده
وایتون116.845.337.99 $
تمام شده
وایتون120.025.338.26 $
تمام شده
وایتون123.195.338.49 $
تمام شده
وایتون126.375.338.77 $
تمام شده
وایتون129.545.338.86 $
تمام شده
وایتون59.923.532.38 $
تمام شده
وایتون63.093.532.59 $
تمام شده
وایتون66.273.532.65 $
تمام شده
وایتون69.443.532.81 $
تمام شده
وایتون72.623.532.97 $
تمام شده
وایتون75.793.533.02 $
تمام شده
وایتون78.973.533.13 $
تمام شده
وایتون82.143.533.29 $
تمام شده
وایتون85.323.533.46 $
تمام شده
وایتون88.493.533.62 $
تمام شده
وایتون91.673.533.67 $
تمام شده
وایتون94.843.533.78 $
تمام شده
وایتون98.023.533.89 $
تمام شده
وایتون101.193.533.94 $
تمام شده
وایتون104.373.534.16 $
تمام شده
وایتون107.543.534.32 $
تمام شده
وایتون110.723.534.26 $
تمام شده
وایتون113.893.534.36 $
تمام شده
وایتون117.073.534.62 $
تمام شده
وایتون120.243.534.67 $
تمام شده
وایتون123.423.534.82 $
تمام شده
وایتون126.393.534.87 $
تمام شده
وایتون129.773.535.13 $
تمام شده
وایتون132.943.535.18 $
تمام شده
وایتون136.123.535.34 $
تمام شده
وایتون139.293.535.59 $
تمام شده
وایتون142.473.535.75 $
تمام شده
وایتون145.643.535.90 $
تمام شده
وایتون148.823.535.90 $
تمام شده
وایتون151.993.536.16 $
تمام شده
وایتون158.343.535.78 $
تمام شده
وایتون164.693.536.15 $
تمام شده
وایتون171.043.537.02 $
تمام شده
وایتون177.393.537.30 $
تمام شده
وایتون183.743.537.44 $
تمام شده
وایتون190.093.537.71 $
تمام شده
وایتون196.443.537.85 $
تمام شده
وایتون202.793.538.12 $
تمام شده
وایتون209.143.538.17 $
تمام شده
وایتون215.493.538.22 $
تمام شده
وایتون221.843.538.72 $
تمام شده
وایتون228.193.538.90 $
تمام شده
وایتون234.543.539.13 $
تمام شده
وایتون240.893.539.07 $
تمام شده
وایتون247.243.5310.02 $
تمام شده
وایتون253.593.5311.84 $
تمام شده
وایتون266.293.5312.10 $
تمام شده
وایتون278.993.5312.18 $
تمام شده
وایتون291.693.5312.36 $
تمام شده
وایتون304.393.5312.57 $
تمام شده
وایتون329.793.5313.87 $
تمام شده
وایتون107.622.623.08 $
تمام شده
وایتون113.972.623.46 $
تمام شده
وایتون120.322.623.67 $
تمام شده
وایتون126.672.624.00 $
تمام شده
وایتون133.022.624.16 $
تمام شده
وایتون139.372.624.31 $
تمام شده
وایتون145.722.624.57 $
تمام شده
وایتون152.072.624.67 $
تمام شده
وایتون158.422.624.87 $
تمام شده
وایتون164.772.624.92 $
تمام شده
وایتون171.122.625.03 $
تمام شده
وایتون177.472.626.10 $
تمام شده
وایتون183.822.625.69 $
تمام شده
وایتون190.172.625.88 $
تمام شده
وایتون196.522.626.29 $
تمام شده
وایتون202.872.626.66 $
تمام شده
وایتون209.222.627.07 $
تمام شده
وایتون215.572.627.44 $
تمام شده
وایتون221.922.627.57 $
تمام شده
وایتون228.272.627.71 $
تمام شده
وایتون234.622.628.03 $
تمام شده
وایتون240.972.628.35 $
تمام شده
وایتون247.322.628.54 $
تمام شده
وایتون4.343.530.42 $
تمام شده
وایتون5.943.530.48 $
تمام شده
وایتون7.523.530.48 $
تمام شده
وایتون9.123.530.53 $
تمام شده
وایتون10.693.530.53 $
تمام شده
وایتون12.293.530.59 $
تمام شده
وایتون13.873.530.65 $
تمام شده
وایتون15.473.530.71 $
تمام شده
وایتون17.043.530.77 $
تمام شده
وایتون18.643.530.83 $
تمام شده
وایتون20.223.530.83 $
تمام شده
وایتون21.823.530.95 $
تمام شده
وایتون23.393.531.01 $
تمام شده
وایتون24.993.531.07 $
تمام شده
وایتون26.573.531.07 $
تمام شده
وایتون28.173.531.19 $
تمام شده
وایتون29.743.531.19 $
تمام شده
وایتون31.343.531.31 $
تمام شده
وایتون32.923.531.37 $
تمام شده
وایتون34.523.531.43 $
تمام شده
وایتون36.093.531.54 $
تمام شده
وایتون37.693.531.60 $
تمام شده
وایتون40.873.531.78 $
تمام شده
وایتون44.043.531.84 $
تمام شده
وایتون47.223.532.08 $
تمام شده
وایتون50.393.532.14 $
تمام شده
وایتون53.573.532.32 $
تمام شده
وایتون56.743.532.44 $
تمام شده
وایتون47.292.621.37 $
تمام شده
وایتون48.92.621.43 $
تمام شده
وایتون50.472.621.43 $
تمام شده
وایتون52.072.621.49 $
تمام شده
وایتون53.642.621.66 $
تمام شده
وایتون55.252.621.72 $
تمام شده
وایتون56.822.621.78 $
تمام شده
وایتون58.422.621.84 $
تمام شده
وایتون602.621.90 $
تمام شده
وایتون61.602.621.96 $
تمام شده
وایتون63.172.622.02 $
تمام شده
وایتون64.772.622.08 $
تمام شده
وایتون66.342.622.14 $
تمام شده
وایتون67.952.622.20 $
تمام شده
وایتون69.522.622.32 $
تمام شده
وایتون71.122.622.38 $
تمام شده
وایتون72.692.622.27 $
تمام شده
وایتون75.872.622.32 $
تمام شده
وایتون82.222.622.38 $
تمام شده
وایتون88.572.622.59 $
تمام شده
وایتون94.922.622.75 $
تمام شده
وایتون101.272.622.92 $
تمام شده
وایتون47.351.780.77 $
تمام شده
وایتون50.521.780.89 $
تمام شده
وایتون53.71.781.01 $
تمام شده
وایتون56.871.781.07 $
تمام شده
وایتون60.051.781.19 $
تمام شده
وایتون63.221.781.31 $
تمام شده
وایتون66.41.781.37 $
تمام شده
وایتون69.571.781.49 $
تمام شده
وایتون72.751.781.60 $
تمام شده
وایتون75.921.781.72 $
تمام شده
وایتون82.271.781.90 $
تمام شده
وایتون88.621.782.02 $
تمام شده
وایتون94.971.782.26 $
تمام شده
وایتون101.321.782.32 $
تمام شده
وایتون107.671.782.44 $
تمام شده
وایتون114.021.782.48 $
تمام شده
وایتون120.371.782.75 $
تمام شده
وایتون126.721.783.02 $
تمام شده
وایتون133.071.783.13 $
تمام شده
وایتون1.242.620.24 $
تمام شده
وایتون2.062.620.24 $
تمام شده
وایتون2.842.620.30 $
تمام شده
وایتون3.632.620.30 $
تمام شده
وایتون4.422.620.30 $
تمام شده
وایتون5.232.620.30 $
تمام شده
وایتون6.022.620.30 $
تمام شده
وایتون7.592.620.36 $
تمام شده
وایتون9.192.620.36 $
تمام شده
وایتون10.772.620.42 $
تمام شده
وایتون12.372.620.42 $
تمام شده
وایتون13.942.620.42 $
تمام شده
وایتون15.542.620.53 $
تمام شده
وایتون17.122.620.53 $
تمام شده
وایتون18.722.620.59 $
تمام شده
وایتون20.292.620.59 $
تمام شده
وایتون21.892.620.59 $
تمام شده
وایتون23.472.620.59 $
تمام شده
وایتون25.072.620.65 $
تمام شده
وایتون26.642.620.71 $
تمام شده
وایتون28.242.620.77 $
تمام شده
وایتون29.822.620.77 $
تمام شده
وایتون31.422.620.77 $
تمام شده
وایتون32.992.620.83 $
تمام شده
وایتون34.592.620.89 $
تمام شده
وایتون36.172.620.95 $
تمام شده
وایتون37.772.621.01 $
تمام شده
وایتون39.342.621.07 $
تمام شده
وایتون40.942.621.13 $
تمام شده
وایتون42.522.621.19 $
تمام شده
وایتون44.122.621.25 $
تمام شده
وایتون45.692.621.37 $
تمام شده
وایتون2.571.780.24 $
تمام شده
وایتون2.91.780.24 $
تمام شده
وایتون3.691.780.24 $
تمام شده
وایتون4.481.780.24 $
تمام شده
وایتون5.281.780.24 $
تمام شده
وایتون6.071.780.24 $
تمام شده
وایتون7.661.780.24 $
تمام شده
وایتون9.251.780.24 $
تمام شده
وایتون10.821.780.24 $
تمام شده
وایتون12.421.780.24 $
تمام شده
وایتون141.780.24 $
تمام شده
وایتون15.601.780.24 $
تمام شده
وایتون17.171.780.24 $
تمام شده
وایتون18.771.780.36 $
تمام شده
وایتون20.351.780.36 $
تمام شده
وایتون21.951.780.36 $
تمام شده
وایتون23.521.780.36 $
تمام شده
وایتون25.121.780.48 $
تمام شده
وایتون26.71.780.48 $
تمام شده
وایتون28.31.780.48 $
تمام شده
وایتون29.871.780.48 $
تمام شده
وایتون31.471.780.59 $
تمام شده
وایتون33.051.780.59 $
تمام شده
وایتون34.651.780.59 $
تمام شده
وایتون37.821.780.65 $
تمام شده
وایتون411.780.71 $
تمام شده
وایتون44.171.780.77 $
تمام شده

توضیحات

جدول ابعاد AS568 در سال ۱۹۷۱ توسط انجمن مهندسین خودرو تحت عنوان استاندارد هوافضایی AS568 منتشر شد. این استاندارد بعدها در سال ۱۹۷۴ تحت عنوان AS568A، در سال ۲۰۰۱ با نام AS568B، در ۲۰۰۸ با نام AS568C و در ۲۰۱۴ با AS568D انتشار یافت.

این ابعاد که حدود ۴۰۰ اندازه را پوشش می دهد متداول ترین استاندارد مورد استفاده در ایالات متحده امریکا برای اورینگ اینچی می باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن نامعلوم
Oring Material

وایتون

Shore

75

Thickness

1.78, 2.62, 3.53, 5.33, 6.99

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اورینگ آلمانی استاندارد AS568”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *