سبد خرید شما خالی است.

اورینگ آلمانی استاندارد AS568

دلار80 دلار

شناسه محصول: AS568 دسته: ,

Oring MaterialShoreInner DiameterThicknessقیمتمقدارافزودن به سبد خریدموجودی
وایتون75145.426.9914 دلار
تمام شده
وایتون75148.596.9915 دلار
تمام شده
وایتون75151.776.9915 دلار
تمام شده
وایتون75158.126.9916 دلار
تمام شده
وایتون75164.476.9916 دلار
تمام شده
وایتون75170.826.9917 دلار
تمام شده
وایتون75177.176.9918 دلار
تمام شده
وایتون75183.526.9919 دلار
تمام شده
وایتون75189.876.9920 دلار
تمام شده
وایتون75196.226.9920 دلار
تمام شده
وایتون75202.576.9921 دلار
تمام شده
وایتون75215.276.9922 دلار
تمام شده
وایتون227.976.9922 دلار
تمام شده
وایتون240.676.9923 دلار
تمام شده
وایتون253.376.9926 دلار
تمام شده
وایتون75266.076.9930 دلار
تمام شده
وایتون75278.776.9931 دلار
تمام شده
وایتون75291.476.9933 دلار
تمام شده
وایتون75304.176.9930 دلار
تمام شده
وایتون75316.876.9931 دلار
تمام شده
وایتون75329.576.9932 دلار
تمام شده
وایتون75342.276.9933 دلار
تمام شده
وایتون75354.976.9934 دلار
تمام شده
وایتون367.676.9935 دلار
تمام شده
وایتون380.376.9936 دلار
تمام شده
وایتون393.076.9938 دلار
تمام شده
وایتون405.266.9939 دلار
تمام شده
وایتون417.966.9941 دلار
تمام شده
وایتون430.666.9942 دلار
تمام شده
وایتون443.366.9945 دلار
تمام شده
وایتون75456.066.9946 دلار
تمام شده
وایتون468.766.9948 دلار
تمام شده
وایتون481.466.9949 دلار
تمام شده
وایتون494.166.9951 دلار
تمام شده
وایتون506.866.9954 دلار
تمام شده
وایتون557.666.9963 دلار
تمام شده
وایتون582.686.9968 دلار
تمام شده
وایتون608.086.9972 دلار
تمام شده
وایتون633.486.9976 دلار
تمام شده
وایتون658.886.9980 دلار
تمام شده
وایتون132.725.33دلار
تمام شده
وایتون135.895.33دلار
تمام شده
وایتون139.075.33دلار
تمام شده
وایتون142.245.3310 دلار
تمام شده
وایتون75145.425.3310 دلار
تمام شده
وایتون75148.595.3310 دلار
تمام شده
وایتون151.775.3310 دلار
تمام شده
وایتون158.125.3311 دلار
تمام شده
وایتون164.475.3311 دلار
تمام شده
وایتون170.825.3312 دلار
تمام شده
وایتون177.175.3313 دلار
تمام شده
وایتون183.525.3313 دلار
تمام شده
وایتون189.875.3313 دلار
تمام شده
وایتون196.225.3313 دلار
تمام شده
وایتون202.575.3314 دلار
تمام شده
وایتون208.925.3313 دلار
تمام شده
وایتون215.275.3314 دلار
تمام شده
وایتون221.625.3314 دلار
تمام شده
وایتون227.975.3314 دلار
تمام شده
وایتون75234.325.3315 دلار
تمام شده
وایتون75240.675.3315 دلار
تمام شده
وایتون75247.025.3315 دلار
تمام شده
وایتون75253.375.3318 دلار
تمام شده
وایتون75266.075.3318 دلار
تمام شده
وایتون75278.775.3319 دلار
تمام شده
وایتون75291.475.3320 دلار
تمام شده
وایتون304.175.3320 دلار
تمام شده
وایتون329.575.3323 دلار
تمام شده
وایتون354.975.3326 دلار
تمام شده
وایتون380.375.3328 دلار
تمام شده
وایتون405.265.3328 دلار
تمام شده
وایتون430.665.3329 دلار
تمام شده
وایتون456.065.3330 دلار
تمام شده
وایتون481.415.3331 دلار
تمام شده
وایتون75506.815.3332 دلار
تمام شده
وایتون75532.215.3334 دلار
تمام شده
وایتون75557.615.3338 دلار
تمام شده
وایتون75582.685.3343 دلار
تمام شده
وایتون75608.085.3350 دلار
تمام شده
وایتون75633.485.3352 دلار
تمام شده
وایتون75658.885.3356 دلار
تمام شده
وایتون75113.676.9912 دلار
تمام شده
وایتون75116.846.9912 دلار
تمام شده
وایتون75120.026.9913 دلار
تمام شده
وایتون75123.196.9913 دلار
تمام شده
وایتون75126.376.9913 دلار
تمام شده
وایتون75129.546.9914 دلار
تمام شده
وایتون75132.726.9914 دلار
تمام شده
وایتون135.896.9914 دلار
تمام شده
وایتون75139.076.9914 دلار
تمام شده
وایتون142.246.9914 دلار
تمام شده
وایتون355.193.5314 دلار
تمام شده
وایتون380.593.5315 دلار
تمام شده
وایتون405.263.5315 دلار
تمام شده
وایتون430.663.5317 دلار
تمام شده
وایتون456.063.5317 دلار
تمام شده
وایتون10.465.33دلار
تمام شده
وایتون12.075.33دلار
تمام شده
وایتون13.645.33دلار
تمام شده
وایتون15.245.33دلار
تمام شده
وایتون16.815.33دلار
تمام شده
وایتون18.425.33دلار
تمام شده
وایتون19.995.33دلار
تمام شده
وایتون21.595.33دلار
تمام شده
وایتون23.165.33دلار
تمام شده
وایتون24.775.33دلار
تمام شده
وایتون26.345.33دلار
تمام شده
وایتون27.945.33دلار
تمام شده
وایتون29.515.33دلار
تمام شده
وایتون31.125.33دلار
تمام شده
وایتون32.695.33دلار
تمام شده
وایتون34.295.33دلار
تمام شده
وایتون37.475.33دلار
تمام شده
وایتون40.645.33دلار
تمام شده
وایتون43.825.33دلار
تمام شده
وایتون46.995.33دلار
تمام شده
وایتون50.175.33دلار
تمام شده
وایتون53.345.33دلار
تمام شده
وایتون56.525.33دلار
تمام شده
وایتون59.695.33دلار
تمام شده
وایتون62.875.33دلار
تمام شده
وایتون66.045.33دلار
تمام شده
وایتون69.225.33دلار
تمام شده
وایتون72.395.33دلار
تمام شده
وایتون75.575.33دلار
تمام شده
وایتون78.745.33دلار
تمام شده
وایتون81.925.33دلار
تمام شده
وایتون85.095.33دلار
تمام شده
وایتون88.275.33دلار
تمام شده
وایتون91.445.33دلار
تمام شده
وایتون94.625.33دلار
تمام شده
وایتون97.795.33دلار
تمام شده
وایتون100.975.33دلار
تمام شده
وایتون104.145.33دلار
تمام شده
وایتون107.325.33دلار
تمام شده
وایتون110.495.33دلار
تمام شده
وایتون113.675.33دلار
تمام شده
وایتون116.845.33دلار
تمام شده
وایتون120.025.33دلار
تمام شده
وایتون123.195.33دلار
تمام شده
وایتون126.375.33دلار
تمام شده
وایتون129.545.33دلار
تمام شده
وایتون59.923.53دلار
تمام شده
وایتون63.093.53دلار
تمام شده
وایتون66.273.53دلار
تمام شده
وایتون69.443.53دلار
تمام شده
وایتون72.623.53دلار
تمام شده
وایتون75.793.53دلار
تمام شده
وایتون78.973.53دلار
تمام شده
وایتون82.143.53دلار
تمام شده
وایتون85.323.53دلار
تمام شده
وایتون88.493.53دلار
تمام شده
وایتون91.673.53دلار
تمام شده
وایتون94.843.53دلار
تمام شده
وایتون98.023.53دلار
تمام شده
وایتون101.193.53دلار
تمام شده
وایتون104.373.53دلار
تمام شده
وایتون107.543.53دلار
تمام شده
وایتون110.723.53دلار
تمام شده
وایتون113.893.53دلار
تمام شده
وایتون117.073.53دلار
تمام شده
وایتون120.243.53دلار
تمام شده
وایتون123.423.53دلار
تمام شده
وایتون126.393.53دلار
تمام شده
وایتون129.773.53دلار
تمام شده
وایتون132.943.53دلار
تمام شده
وایتون136.123.53دلار
تمام شده
وایتون139.293.53دلار
تمام شده
وایتون142.473.53دلار
تمام شده
وایتون145.643.53دلار
تمام شده
وایتون148.823.53دلار
تمام شده
وایتون151.993.53دلار
تمام شده
وایتون158.343.53دلار
تمام شده
وایتون164.693.53دلار
تمام شده
وایتون171.043.53دلار
تمام شده
وایتون177.393.53دلار
تمام شده
وایتون183.743.53دلار
تمام شده
وایتون190.093.53دلار
تمام شده
وایتون196.443.53دلار
تمام شده
وایتون202.793.53دلار
تمام شده
وایتون209.143.53دلار
تمام شده
وایتون215.493.53دلار
تمام شده
وایتون221.843.53دلار
تمام شده
وایتون228.193.53دلار
تمام شده
وایتون234.543.53دلار
تمام شده
وایتون240.893.53دلار
تمام شده
وایتون247.243.5310 دلار
تمام شده
وایتون253.593.5312 دلار
تمام شده
وایتون266.293.5312 دلار
تمام شده
وایتون278.993.5312 دلار
تمام شده
وایتون291.693.5312 دلار
تمام شده
وایتون304.393.5313 دلار
تمام شده
وایتون329.793.5314 دلار
تمام شده
وایتون107.622.62دلار
تمام شده
وایتون113.972.62دلار
تمام شده
وایتون120.322.62دلار
تمام شده
وایتون126.672.62دلار
تمام شده
وایتون133.022.62دلار
تمام شده
وایتون139.372.62دلار
تمام شده
وایتون145.722.62دلار
تمام شده
وایتون152.072.62دلار
تمام شده
وایتون158.422.62دلار
تمام شده
وایتون164.772.62دلار
تمام شده
وایتون171.122.62دلار
تمام شده
وایتون177.472.62دلار
تمام شده
وایتون183.822.62دلار
تمام شده
وایتون190.172.62دلار
تمام شده
وایتون196.522.62دلار
تمام شده
وایتون202.872.62دلار
تمام شده
وایتون209.222.62دلار
تمام شده
وایتون215.572.62دلار
تمام شده
وایتون221.922.62دلار
تمام شده
وایتون228.272.62دلار
تمام شده
وایتون234.622.62دلار
تمام شده
وایتون240.972.62دلار
تمام شده
وایتون247.322.62دلار
تمام شده
وایتون4.343.53دلار
تمام شده
وایتون5.943.53دلار
تمام شده
وایتون7.523.53دلار
تمام شده
وایتون9.123.53دلار
تمام شده
وایتون10.693.53دلار
تمام شده
وایتون12.293.53دلار
تمام شده
وایتون13.873.53دلار
تمام شده
وایتون15.473.53دلار
تمام شده
وایتون17.043.53دلار
تمام شده
وایتون18.643.53دلار
تمام شده
وایتون20.223.53دلار
تمام شده
وایتون21.823.53دلار
تمام شده
وایتون23.393.53دلار
تمام شده
وایتون24.993.53دلار
تمام شده
وایتون26.573.53دلار
تمام شده
وایتون28.173.53دلار
تمام شده
وایتون29.743.53دلار
تمام شده
وایتون31.343.53دلار
تمام شده
وایتون32.923.53دلار
تمام شده
وایتون34.523.53دلار
تمام شده
وایتون36.093.53دلار
تمام شده
وایتون37.693.53دلار
تمام شده
وایتون40.873.53دلار
تمام شده
وایتون44.043.53دلار
تمام شده
وایتون47.223.53دلار
تمام شده
وایتون50.393.53دلار
تمام شده
وایتون53.573.53دلار
تمام شده
وایتون56.743.53دلار
تمام شده
وایتون47.292.62دلار
تمام شده
وایتون48.92.62دلار
تمام شده
وایتون50.472.62دلار
تمام شده
وایتون52.072.62دلار
تمام شده
وایتون53.642.62دلار
تمام شده
وایتون55.252.62دلار
تمام شده
وایتون56.822.62دلار
تمام شده
وایتون58.422.62دلار
تمام شده
وایتون602.62دلار
تمام شده
وایتون61.602.62دلار
تمام شده
وایتون63.172.62دلار
تمام شده
وایتون64.772.62دلار
تمام شده
وایتون66.342.62دلار
تمام شده
وایتون67.952.62دلار
تمام شده
وایتون69.522.62دلار
تمام شده
وایتون71.122.62دلار
تمام شده
وایتون72.692.62دلار
تمام شده
وایتون75.872.62دلار
تمام شده
وایتون82.222.62دلار
تمام شده
وایتون88.572.62دلار
تمام شده
وایتون94.922.62دلار
تمام شده
وایتون101.272.62دلار
تمام شده
وایتون47.351.78دلار
تمام شده
وایتون50.521.78دلار
تمام شده
وایتون53.71.78دلار
تمام شده
وایتون56.871.78دلار
تمام شده
وایتون60.051.78دلار
تمام شده
وایتون63.221.78دلار
تمام شده
وایتون66.41.78دلار
تمام شده
وایتون69.571.78دلار
تمام شده
وایتون72.751.78دلار
تمام شده
وایتون75.921.78دلار
تمام شده
وایتون82.271.78دلار
تمام شده
وایتون88.621.78دلار
تمام شده
وایتون94.971.78دلار
تمام شده
وایتون101.321.78دلار
تمام شده
وایتون107.671.78دلار
تمام شده
وایتون114.021.78دلار
تمام شده
وایتون120.371.78دلار
تمام شده
وایتون126.721.78دلار
تمام شده
وایتون133.071.78دلار
تمام شده
وایتون1.242.62دلار
تمام شده
وایتون2.062.62دلار
تمام شده
وایتون2.842.62دلار
تمام شده
وایتون3.632.62دلار
تمام شده
وایتون4.422.62دلار
تمام شده
وایتون5.232.62دلار
تمام شده
وایتون6.022.62دلار
تمام شده
وایتون7.592.62دلار
تمام شده
وایتون9.192.62دلار
تمام شده
وایتون10.772.62دلار
تمام شده
وایتون12.372.62دلار
تمام شده
وایتون13.942.62دلار
تمام شده
وایتون15.542.62دلار
تمام شده
وایتون17.122.62دلار
تمام شده
وایتون18.722.62دلار
تمام شده
وایتون20.292.62دلار
تمام شده
وایتون21.892.62دلار
تمام شده
وایتون23.472.62دلار
تمام شده
وایتون25.072.62دلار
تمام شده
وایتون26.642.62دلار
تمام شده
وایتون28.242.62دلار
تمام شده
وایتون29.822.62دلار
تمام شده
وایتون31.422.62دلار
تمام شده
وایتون32.992.62دلار
تمام شده
وایتون34.592.62دلار
تمام شده
وایتون36.172.62دلار
تمام شده
وایتون37.772.62دلار
تمام شده
وایتون39.342.62دلار
تمام شده
وایتون40.942.62دلار
تمام شده
وایتون42.522.62دلار
تمام شده
وایتون44.122.62دلار
تمام شده
وایتون45.692.62دلار
تمام شده
وایتون2.571.78دلار
تمام شده
وایتون2.91.78دلار
تمام شده
وایتون3.691.78دلار
تمام شده
وایتون4.481.78دلار
تمام شده
وایتون5.281.78دلار
تمام شده
وایتون6.071.78دلار
تمام شده
وایتون7.661.78دلار
تمام شده
وایتون9.251.78دلار
تمام شده
وایتون10.821.78دلار
تمام شده
وایتون12.421.78دلار
تمام شده
وایتون141.78دلار
تمام شده
وایتون15.601.78دلار
تمام شده
وایتون17.171.78دلار
تمام شده
وایتون18.771.78دلار
تمام شده
وایتون20.351.78دلار
تمام شده
وایتون21.951.78دلار
تمام شده
وایتون23.521.78دلار
تمام شده
وایتون25.121.78دلار
تمام شده
وایتون26.71.78دلار
تمام شده
وایتون28.31.78دلار
تمام شده
وایتون29.871.78دلار
تمام شده
وایتون31.471.78دلار
تمام شده
وایتون33.051.78دلار
تمام شده
وایتون34.651.78دلار
تمام شده
وایتون37.821.78دلار
تمام شده
وایتون411.78دلار
تمام شده
وایتون44.171.78دلار
تمام شده

توضیحات

جدول ابعاد AS568 در سال ۱۹۷۱ توسط انجمن مهندسین خودرو تحت عنوان استاندارد هوافضایی AS568 منتشر شد. این استاندارد بعدها در سال ۱۹۷۴ تحت عنوان AS568A، در سال ۲۰۰۱ با نام AS568B، در ۲۰۰۸ با نام AS568C و در ۲۰۱۴ با AS568D انتشار یافت.

این ابعاد که حدود ۴۰۰ اندازه را پوشش می دهد متداول ترین استاندارد مورد استفاده در ایالات متحده امریکا برای اورینگ اینچی می باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن نامعلوم
Oring Material

وایتون

Shore

75

Thickness

1.78, 2.62, 3.53, 5.33, 6.99

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اورینگ آلمانی استاندارد AS568”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *